Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Gehoor en spraak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Als je elkaar niet goed verstaat is het lastig een gesprek te voeren.
Logopedie draait om de communicatie tussen mensen en daarom kijken wij ook naar het gehoor.
 

Wat kunnen wij betekenen bij AVP

Wij doen onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Op basis van het onderzoek geven wij advies aan ouders (en leerkrachten). Onze behandelingen zijn erop gericht om de auditieve functies te verbeteren.

Fotografie Majella-7934

Hoe helpen wij bij slechthorendheid?

Maak je je zorgen over je gehoor of het gehoor van je kind? Dan is het vaak eerst nodig nader onderzoek te doen naar het gehoor. De huisarts kan je hierbij adviseren en zo nodig doorverwijzen naar de kno-arts of naar een audiologisch centrum.

Soms is het lastig om slechthorendheid te herkennen. Een slechthorend kind wil niet opvallen en het kan lijken alsof het kind ongehoorzaam of verlegen is.

Signalen van slechthorendheid

  • Het kind is erg druk of stil.
  • Het kind vraagt vaak om herhaling.
  • Het kind reageert niet, vooral als er geen oogcontact is.
  • Het kind zet de televisie of muziek hard.
  • Het kind heeft een vertraagde taal- of spraakontwikkeling.
  • Het kind reageert net iets later (kijkt eerst naar de anderen).
  • Het kind mist meer informatie als het druk is.
  • Het kind begrijpt niet goed wat je zegt of doet iets anders dan je vraagt.
  • Het kind is vaak verkouden of moe of heeft hoofdpijn.

Wij onderzoeken of én hoe groot de taal- en spraakachterstand van het kind is. De logopedische behandeling richt zich op het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak en het geven van specifieke hoortraining. Dit gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Daarnaast coachen wij het gezin in het communiceren met een slechthorend kind en ondersteunen ouders als kinderen meer zorg nodig hebben en naar een peutercommunicatie groep gaan, ambulante begeleiding op school nodig hebben of naar het cluster 2 onderwijs gaan.

Bij volwassenen met slechthorendheid zal de behandeling zich met name richten op aandacht voor de uitspraak en spraakafzien (liplezen).

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

Daaronder verstaan wij het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Eenvoudig uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”.

Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, die nodig zijn voor het verstaan en begrijpen van informatie die in een gesprek gegeven wordt. Dit herken je bijvoorbeeld aan veel “huh” zeggen; het moeilijk begrijpen van mondelinge opdrachten; moeite met onthouden van deze informatie; en/of het negeren van geluiden en/of opdrachten.

Als kinderen problemen hebben met de auditieve verwerking kunnen problemen in de ontwikkeling ontstaan. Wanneer dit niet in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan een kind hinder ondervinden van spraak-, taal- en leerproblemen. Dit kan als gevolg hebben dat ze niet goed presteren op school, snel worden afgeleid en moeite hebben met klassikale opdrachten.

Fotografie Majella-7964

Slechthorendheid

Het betreft een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn. Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd ontstaan. Aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Bij verworven slechthorendheid die op latere leeftijd ontstaat, is hier minder sprake van.

Een kind met een aangeboren slechthorendheid kan zijn spraak en taal niet goed ontwikkelen. Als kind leer je de betekenis van klanken door deze veel na te doen en te herhalen, zodat die gaan lijken op de taal die je hoort. 

Een slechthorende baby zal niet of in mindere mate reageren op zijn eigen geluidjes en op de klanken uit zijn omgeving. De betekenis van geluiden en spraak worden niet automatisch aangeleerd. Het gevolg is een moeizamere communicatie.

Een ander gevolg is een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken. Daarnaast kunnen er problemen optreden bij het leren lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook op volwassen leeftijd kan er nog een achterstand bestaan.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is, zodat er snel kan worden overgegaan tot aanpassen van hoortoestellen. In Nederland is neonatale gehoorscreening ingevoerd. Binnen tien dagen na de geboorte wordt het kind in de thuissituatie getest op slechthorendheid/doofheid. Wanneer een kind drie maal slecht scoort, wordt hij doorverwezen naar een KNO-arts of een audiologisch centrum.

Fotografie Majella-7987

Doofheid op latere leeftijd

Als doofheid ontstaat nadat de spraak- en taalontwikkeling zijn afgerond, wordt dit doofheid op latere leeftijd genoemd. Men heeft dus gewoon leren spreken en is goed te verstaan. Dit is een groot verschil met de aangeboren doofheid of de doofheid die op zeer jonge leeftijd ontstaat.

Als het gehoorverlies plotseling is ontstaan is er sprake van plotsdoofheid. Het gehoor kan ook in een aantal jaren afnemen, dit wordt laatdoofheid genoemd. Daarnaast kan het gehoor verslechteren door versnelde veroudering van het binnenoor, de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid.

Verworven slechthorendheid kan veroorzaakt worden door een ongeval, door een infectieziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Een andere oorzaak is lawaaibeschadiging. Hierbij is de werksituatie van grote invloed, denk hierbij aan een machinefabriek. Ook het geregeld blootstaan aan zeer harde geluiden, bijvoorbeeld door harde muziek, zijn negatieve factoren. Slijtage van het binnenoor is de grootste oorzaak van het slechter horen, de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid.

Als gevolg van de slechthorendheid ontstaan er problemen: de deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord. Een gesprek voeren met meerdere gesprekspartners tegelijk is vaak erg lastig.

Wanneer iemand op latere leeftijd doof wordt, heeft dat verstrekkende gevolgen. Er ontstaan problemen in de communicatie, op het werk en in het zelfstandig functioneren. Bij plotsdoofheid gebeurt dit soms van de ene op de andere dag. Iemand die dit treft heeft altijd kunnen horen en ervaart het verlies van het gehoor heel sterk. Soms is het mogelijk om met een hoortoestel nog wel wat geluid waar te nemen, maar dit is niet altijd genoeg om spraak te verstaan.

Cochleaire implantatie (CI)

Veel plotsdoven krijgen een cochleair implantaat. Dit is een soort hoortoestel dat geluid omzet in elektrische signalen, die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Dit is een hele andere manier van horen dan met een gewoon hoortoestel. Het leren omgaan met een CI vraagt dan ook veel begeleiding en revalidatie.

KP20logo-290x300
logo_NVLF

Contact

Logopedie Burgum
Prins Bernhardstraat 1a 206
9251 GJ Burgum
Tel: 0511 – 46 45 41
Email: info@logopedieburgum.nl 

© 2018 All rights reserved​

Majella Fotografie & Webstyling